Gå til hovedindhold

Rapport: ”Freight transports with the Fehmarn Belt fixed link”

Den faste forbindelse under Femern Bælt vil være færdig i 2029. Den vil fjerne behovet for en 160 km lang omvej gennem Danmark for godstog, reducere transporttiden med ca. 2,5 timer for jernbanetransport og ca. 1 time for vejtransport og bidrage til en effektiv logistik mellem Skandinavien og det europæiske kontinent. Forventningerne er også store til, hvad den vil medføre, ikke mindst inden for grøn transport, med mere godstransport på jernbanerne og færre lastbiler på vejene. 

Rapporten "Freight transports with the Fehmarn Belt fixed link", der er bestilt af STRING og Greater Copenhagen hos Sweco, viser at forbindelsen har alle forudsætninger for at blive en game changer inden for godstransport. Men det kommer ikke til at ske af sig selv. Der er også behov for flere investeringer i jernbanenettet i ScanMed (Scandinavian-Mediterranean)-korridoren. Flaskehalse og kapacitetsmangel i jernbanesystemet bidrager allerede i dag, sammen med andre faktorer, til en stigning i vejgodstransporten og et fald i jernbanetransporten. Uden investeringer kan denne tendens fortsætte, selv efter at Femern Bælt-forbindelsen er blevet åbnet. Vejgodstransporten kan stige med op til 120 procent, mens jernbanegodstransporten kan falde yderligere.

Øresundsbroens landanlæg på den svenske side, fire spor på Lund-Hässleholm, flere spår helst hele vejen til Linköping samt en ny omladeterminal i Danmark er nogle af de investeringer, der skal foretages for at løse flaskehalse og kapacitetsproblemer og gøre jernbanerne mere konkurrencedygtige.

Tidligere prognoser alt for positive 
I 2014 viste en prognose, at 165.000 tons gods om året ville blive flyttet fra vej til jernbane, når Femern Bælt-forbindelsen var på plads. Den nye rapport viser, at denne prognose i lyset af den seneste udvikling var for positiv. Beregningen viser nu 7 færre godstog i døgnet end den tidligere prognose.

Du kan læse rapporten "Freight transports with the Fehmarn Belt fixed link" her [pdf] 

Q&A’s "Freight transports with the Fehmarn Belt fixed link"  

Hvorfor er der behov for flere investeringer for at gøre Femern Bælt-forbindelsen til en "game changer"?  
Flaskehalse og kapacitetsproblemer betyder, at jernbanetransport ikke er lige så konkurrencedygtig som vejtransport, som i de seneste år er blevet betragtet som mere hurtig og fleksibel og har nydt godt af EU-reglerne om integration af vejtrafikken, længere køretøjer og bedre veje.  

Hvad er konsekvenserne af flaskehalse og kapacitetsproblemer?  
Jernbanernes punktlighed skal forbedres. Forstyrrelser bliver hurtigt sendt videre i systemet og skaber flere forsinkelser, som det tager lang tid at komme sig over. Der er behov for bedre margener i køreplanerne. Transporttiden bliver længere, fordi togene skal vente på hinanden. Disse problemer øger omkostningerne og gør jernbanetransporten dyr. Overbelastning på jernbanen mindsker fleksibiliteten, hvilket påvirker hele logistikkæden. Høje terminalomkostninger ved omladning af varer.  

Hvorfor er det en fordel, hvis flere varer transporteres med jernbane end ad vej?
Hvis vi løser flaskehalse og kapacitetsproblemer, er jernbanen mere fordelagtig, fordi den er mere punktlig, mere effektiv og kan transportere mere gods, og den er grønnere, fordi den ikke udleder kuldioxid. Den kan også hurtigere tilpasse sig et voksende fragtmarked.  

Har de tidligere prognoser været for positive?  
Denne rapport er den første, der tager højde for flaskehalse og kapacitetsproblemer. Udviklingen i de seneste år med et voksende marked for vejtransport er heller ikke blevet medtaget i tidligere prognoser.  

Hvilke investeringer er der nødvendige for at gøre Femern Bælt-forbindelsen til en "game changer"?  
Øresundsbroens landanlæg på den svenske side, fire sporet jernbane fra Lund til Hässleholm og fire sporet jernbane hele vejen til Stockholm. I Danmark kunne det indebære en ny omladeterminal et sted mellem Rödby og København.  

Anna Engblom
Chief Operating Officer, Senior Advisor Infrastructure