Gå til hovedindhold
Image

Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen

Se slutkonferencen her:

 

Se slutrapporten fra  projektet her:

 

Projektet varede mellem maj 2018 og juli 2021. Hovedformålet var at fremme mobilitet og tilgængelighed i Storkøbenhavn gennem bæredygtige transportformer og ved at styrke regionen som et knudepunkt i det transeuropæiske transportnet TEN-T.

Et sammenhængende transportsystem skaber betingelser for øget tilgængelighed i hele Greater Copenhagen. Ikke kun til byknuderne København og Malmø, men også til sekundære og tertiære dele af regionen. For at dette er muligt kræves grænseoverskridende indsats fra flere parter. Formålet med dette projekt var derfor at skabe et fælles beslutningsgrundlag og et samarbejdsforum, hvor grænseoverskridende viden om bæredygtig infrastruktur kan udveksles.

Projektejer

Region Skåne var projektejer og Region Hovedstaden koordinerende part. Øvrige i projektgruppen var Region Sjælland, Malmø stad og Helsingborg stad.

Andre partnere var Kristianstad Kommune, Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Aalborg Universitet og Lunds Universitet. Projektet blev udført inden for rammerne af samarbejdet Greater Copenhagen, baseret på Greater Copenhagens trafikcharter, som du kan læse herunder.

Kontaktpersoner

Bengt Nilsson
bengt.g.nilsson@skane.se

Johan Edgren
Kommunikationsansvarlig
johan.edgren@malmo.se

Projektet varede til 31. juli 2021.

Delprojekt 1: Strategiske scenarier for jernbanetrafikken

Formål

 

At identificere de strategiske muligheder for togtrafik i Greater Copenhagen for at forbedre tilgængeligheden med bæredygtige transportmidler. Målet er at udvikle et fælles dansk-svensk billede af, hvordan den fremtidig togtrafik i Greater Copenhagen bør udvikle sig (Systemplan 2050).
 

Aktiviteter

1. Strategiske scenarier for trafik 2035-50
Detaljerede studier gennemføres inden for følgende områder:

2. Forslag til fælles systemplan 2050 præsenteres.

Faktablad: ”Greater Copenhagen kan blive et europæisk transportknudepunkt"

Delprojektleder

Sten Hansen,

Helsingborgs Stad
sten.hansen@helsingborg.se

Udviklingen af togtrafikken er behandlet i fire hovedscenarier, der er designet med det formål at opnå mere integration indenfor regionen og skabe større transportkapacitet og hurtigere trafik. Scenarierne indeholder både gods- og passagertogtrafik.

Strategiska scenarier för tågtrafiken i Greater Copenhagen

191029 Anslutande tågtrafik till Kastrup_KreeraAB (pdf)

Kastrup er den største lufthavn i Norden med 31 millioner rejsende i 2018. For at fortsætte væksten i Kastrup er mulig, er det en forudsætning, at der er effektive forbindelsesrejser til / fra lufthavnen. Denne rapport fokuserer på togforbindelserne til Kastrup; regionalt, nationalt og internationalt.

Incentiv geografisk afgrænsning af samfundsøkonomiske analyser 

Samfundsøkonomiske analyser af infrastrukturprojekter belyser normalt samfundsøkonomien indenfor ét land, selvom projektet er grænseoverskridene.

Utveckling av gods på järnväg i Greater Copenhagen (pdf)

Utveckling av gods på järnväg i Greater Copenhagen, 10 frågor & svar, dansk och svensk version (pdf)

Knutpunktskapacitet 2050 i Greater Copenhagen - Köpenhamn och Malmö

København H og Malmö C er centrale knudepunkter for togtrafikken i Greater Copenhagen. Begge stationer savner kapacitet til fremtidens togtrafik med Kattegatforbindelse og højhastighedstog.

Knutpunktskapacitet 2050 i Greater Copenhagen - PM Helsingborg

Stationen Helsingborg Central (Knutpunkten) skal udbygges med flere spor for at klare fremtidens togtrafik med en fast HH-forbindelse.

Denne rapport præsenterer et forslag til Systemplan 2050 for jernbanesystemet i Greater Copenhagen. Systemplanen er resultatet af delprojektet Strategiske scenarier for togtrafikken, der er et af tre delprojekter i Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen. Projektet skal bidrage til at realisere Greater Copenhagens ambitioner i det fælles Trafikcharter, der er parternes policy-papir om transport og infrastruktur.

Systemplan 2050

Delprojekt 2: Et sammenhængende kollektivt trafiksystem

Formål

Målet er at skabe et grundlag for, at ejerkredsen og trafikselskaberne kan træffe fælles beslutninger om, hvordan et sammenhængende kollektivt trafiksystem i Greater Copenhagen (GC) kan styrkes og foreslå konkrete tiltag samt en plan for implementering.

Fokusområde for delprojektet er:

1. Identifikation af indsatser der fremmer et sammenhængende kollektivt trafiksystem for Greater Copenhagen
2. Billetsystem og trafikinformation.

Der er blevet udarbejdet følgende materialer i delprojektet:

Som en sammenfatning af ’Kortlægning af hindringer for rejsende i Greater Copenhagen’ har konsulenterne fra Epinion udarbejdet videoen om grænsependleres oplevelse af rejsen over Øresund i foråret 2019.

Rejsen over Øresund - YouTube

Faktablad: "Greater Copenhagen – bedre mobilitet gennem en styrket regional kollektiv trafik på tværs af Øresund" (februar 2021)

Faktabladet er delprojektets opsummering af konklusioner og anbefalinger, hvor vi har udpeget tre hovedudfordringer for den regionale kollektive trafik i Greater Copenhagen og udpeget tre nødvendige aktiviteter for at forberede serviceniveauet for Øresundsrejsende.

Delprojektleder

Sandrina Lohse-Larsen, 
Region Själland
sandrina.lohse-larsen@regionh.dk

2019-08-19 kortlægning af hindringer for rejsende i GC (pdf)

Rapporten præsenterer Epinions resultater af undersøgelsen ‘Kortlægning af hindringer for rejsende i Greater Copenhagen’ med formålet er at få en bedre forståelse af rejsen over Øresund og kortlægge hvilke friktioner og udfordringer (pains), muligheder og gevinster (gains) de rejsende oplever, når de rejser med kollektiv transport over Øresund.

Resume _kortlægning af hindringer for rejsende i GC (pdf)

Anbefalinger – baseret på Kortlægningsanalyse (rapport - september 2019)

Analysen af rejsen over Øresund danner den empiriske baggrund for anbefalingerne. Anbefalingerne udspringer således af de rejsendes egne ønsker og udfordringer - i kondenseret form med fremhævelse af de vigtigste indsatsområder som er specifikt Øresundsrelateret.

Der er mange interessenter på området med forskellige tilgange til problemstillingerne og regionen. Gennem workshop med relevante aktører, møder i delprojektets referencegruppe og en uformelle arbejdsgruppe blev anbefalingerne præsenteret, diskuteret, justeret og yderligere udformede. Anbefalinger har været bl.a. udgangspunktet for flere af de konklusionerne og anbefalinger af projektet.

Improving coherence in a cross-corder public transport system: Lessons from the Greater Copenhagen Region (august 2020)

Forskerne fra Lund Universitet og K2 har lavet en undersøgelse af de aktuelle problemer med hensyn til at forbedre sammenhængen i det grænseoverskridende offentlige transportsystem, især i forhold til billettering og information om offentlig transport. Denne undersøgelse omfatter kompilering og analyse af perspektiverne for de aktører, der er involveret i og påvirket af udviklingen af det grænseoverskridende transportsystem.

Analyse: Styrket samarbejde om den kommunale kollektive trafik i Greater Copenhagen (august 2020, pdf)

KPMG har på vegne af projektet udarbejdet en analyse af, hvordan samarbejdet om kollektiv trafik over Øresund kan styrkes, herunder komme med forslag til konkrete initiativer og udviklingsfaser. Det skal vurderes, hvordan udviklingsfaserne konkret bidrager til at løse de rejsendes udfordringer via fokus på de kunderettede opgaver. Desuden skal nationale strategiske overvejelser om den kollektive transport indgå i tilrettelæggelsen af initiativerne og udviklingsfaserne.

Analysen blev også udarbejdet med henblik på at fremlægge et forslag til bestyrelsen i Greater Copenhagen for at tage beslutning om det fremtidige samarbejde i den regionale kollektive trafik i Greater Copenhagen.

Resume: Styrket samarbejde om den regionale kollektive trafik i Greater Copenhagen (august 2020, pdf)

Delprojekt 3: Fremtidens Mobilitet

Formål

Skabe en bedre forståelse af, hvordan fremtidens grønne og intelligente mobilitet kunne se ud i Greater Copenhagen, hvis denne skal bidrage til et mere sammenhængende, effektivt og bæredygtigt transportsystem. Målet er at identificere mulige indsatser indenfor fremtidens mobilitet og skabe nye samarbejder.

Delprojektet er opdelt i to dele:

Projektet gennemførte i 2019 workshops inden for disse områder:

For hver workshop er udviklet et opsamlingsnotat med de vigtigste budskaber og resultater. I delprojektet har vi gjort to animationsvideoer om hvordan fremtidens mobilitet kunne se ud i Greater Copenhagen. 

Fremtidens grønne mobilitet i Greater Copenhagen (YouTube)

Framtidens gröna mobilitet i Greater Copenhagen (YouTube)

Delprojektleder
Joe Jensen
Region Hovedstaden

Greater Copenhagen verdenskendt for grøn og sammenhængende mobilitet (pdf)

Faktaark med delprojektets resultater og budskaber, herunder hvilke indsatser indenfor fremtidens grønne mobilitet, som Greater Copenhagen med fordel kan samarbejde om, hvis vi metropolen skal være verdenskendt for grøn og sammenhængende mobilitet.

Fremtidens mobilitet i et sammenhængende transportsystem (pdf)

Debatgrundlag til beslutningstagere i Greater Copenhagen baseret på resultater og budskaber fra de i delprojektet gennemførte workshops i 2019. Debatoplægget indeholder bl.a. forslag på turfordelingen for 2030 og 2050 på tværs af de forskellige typer geografi i Greater Copenhagen. Derudover er der også mere strategiske overvejelser for, hvilken rolle fremtidens mobilitet kan spille i et sammenhængende transportsystem, og hvordan vi kunne komme derhen.

Fossilfrie drivmedel i Greater Copenhagen – Kortlægning og analyse – Trivector & CONCITO (pdf) 

Den fulde version af Trivector og CONCITO’s kortlægning og analyse fra foråret 2020.  Formålet har været at få et fælles billede af den grønne omstilling af transportsektoren, herunder hvilke målsætninger der findes på lokalt/regionalt, hvilke barriere der opleves lokalt og regionalt samt hvor der kunne være en tværregional merværdi i et styrket samarbejde.

Fossilfrie drivmedel i Greater Copenhagen – Sammenfatning av analys – Trivector & CONCITO (pdf) 

Denne rapport er et resume af den kortlægning og analyse, som Trivector og CONCITO som danner baggrund for anbefalingerne.

Fossilfrie drivmedel i Greater Copenhagen – Anbefalinger – Trivector & CONCITO (pdf)

På baggrund af en større kortlægning og analysearbejde har Trivector og CONCITO udarbejdet anbefalinger på konkrete indsatser, der kan iværksættes af de lokale og regionale aktører i Greater Copenhagen. Dette er suppleret af et forslag på en fælles målsætning for udbredelsen af fossilfrie drivmidler og infrastruktur. Sidst berører anbefalinger også de strategiske overvejelser for valg af drivmidler for den tunge transport i ScanMed korridoren.

 Samfundsøkonomiske refleksioner over fremtidens mobilitet – Incentive (pdf) 

Incentive giver en række generelle refleksioner på, hvorledes den samfundsøkonomiske metode kan give en mere retvisende værdisætning af klima, sundhed og luftforurening. Dette indebærer bl.a. en sammenligning mellem danske og svenske enhedspriser, værdisætning af udvalgte mobilitetsløsninger og de samfundsøkonomiske gevinster ved markante ændringer af den nuværende turfordeling.

Opsamlingsnotatet_Regional cykeludvikling_dansk (pdf)

I januar 2019 blev der afholdt en workshop med kommuner, regioner og interessegrupper inden for cykling. Vi diskuterede tre områder; Infrastruktur & koncept, cyklen i kombination med offentlig transport og samarbejde & organisering. Dagen sluttede med en politisk debat. Konklusionerne er i denne rapport.

Opsamlingsnotatet_workshop om fremtidens stationer og mobilitetsløsninger 2050 (pdf)

På denne workshop anvendte vi med udgangspunkt i tre forskellige scenarier for 2050 backcasting lignende øvelser til at udpege de vigtigste indsatser indenfor udviklingen af fremtidens stationer og mobilitetsløsninger i Greater Copenhagen. Til workshoppen havde vi udvalgt 30 repræsentanter fra offentlige myndigheder, trafikselskaber og private aktører med relevans for workshoppens tema.

Minikonference_fremtidens stationer og mobilitetsløsninger (pdf)

Konferencen omfattede dels en række faglige indlæg, dels et workshoparbejde, hvor der blev arbejdet videre med at kvalificere og identificere tidshorisonten for de initiativer og hændelser, som var blevet kortlagt i den tidligere workshop. Gruppearbejdet på minikonferencen er således et bidrag til en backcasting af ønskelige/nødvendige initiativer fra 2050 til dagens situation.

Opsamling_Moving People Konference_November 2019 (pdf)

I september 2019 arrangerede projektet konferencen ” Moving People – towards sustainable cities” sammen med flere partnere. Konklusionerne blev sammenfattet i seks anbefalinger i transportsektoren. Blandt de emner, der blev berørt på konferencen var partnerskaber, sundhedseffekter samt lokal/regional mobilitetsplanlægning.

Johan Edgren
Kommunikationsansvarlig, Malmø Stad
Bengt Nilsson
Projektleder, Region Skåne
Partner
Interreg

EU-program: Projektet delfinansieras av:
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Partner
GC