Hoppa till huvudinnehåll

Rapport: ”Freight transports with the Fehmarn Belt fixed link”

2029 står den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält färdig. Den kommer eliminera behovet av en 160 km lång omväg genom Danmark för godståg, minska transporttiden med cirka 2,5 timmar för tåg och cirka 1 timme för vägtransporter samt bidra till effektiv logistik mellan Skandinavien och den europeiska kontinenten. Förväntningarna är också höga på vad den ska åstadkomma, inte minst inom gröna transporter, med fler godstransporter på järnväg och färre lastbilar på vägarna. 

Rapporten "Freight transports with the Fehmarn Belt fixed link", som STRING och Greater Copenhagen har låtit Sweco ta fram, visar att förbindelsen har alla förutsättningar att bli en gamechanger för godstransporter. Men den blir det inte av sig själv. Det behövs fler investeringar i järnvägsnäten i ScanMed (Scandinavian-Mediterranean)-korridoren också. Flaskhalsar och kapacitetsbrister i järnvägssystemet bidrar redan idag, tillsammans med andra faktorer, till en ökning av godstransport på väg och minskning av järnvägstransporter. Utan investeringar kan den trenden fortsätta även efter Fehmarn Bält-förbindelsen öppnat. Godstransport på väg kan öka med upp till 120 procent, medan godstransport på järnväg kan sjunka ytterligare. 

Øresundsbrons landanslutningar på svenska sidan, fyrspår Lund-Hässleholm och fler spår helst hela vägen till Linköping, samt en ny omlastningsterminal i Danmark, är några av de investeringar som måste göras för att lösa flaskhals- och kapacitetsproblem, så att järnvägen blir mer konkurrenskraftig.

Tidigare prognoser alltför positiva 
2014 visade en prognos, att 165 000 ton gods per år skulle flytta över från väg till järnväg när Fehmarn Bält-förbindelsen var på plats. Den nya rapporten visar, att i ljuset av de senaste årens utveckling var den prognosen alltför positiv. Beräkningen nu visar sju godståg färre per dygn än den tidigare prognosen. 

Rapporten ”Freight transports with the Fehmarn Belt fixed link” kan du läsa här [pdf]

Q&A’s "Freight transports with the Fehmarn Belt fixed link"  

Varför behövs det fler investeringar för att Fehmarn Bält-förbindelsen ska bli en gamechanger?  
Flaskhalsar och kapacitetsproblem gör att järnvägstransport inte är lika konkurrenskraftigt som vägtransport, som de senaste åren ansetts mer snabbt och flexibelt, samt har gynnats av EU-regler som integrerat vägtrafiken, längre fordon och förbättrade vägar.  

Vad är det för konsekvenser som flaskhalsar och kapacitetsproblem skapar?  
Järnvägens punktlighet måste bli bättre. Störningar vidareförs snabbt i systemet och skapar fler förseningar, som sedan dessutom tar lång tid att återställa. Tidtabellerna behöver bättre marginaler. Transporttiderna blir längre, för att tåg måste invänta varandra. Problemen ökar kostnaderna och tågtransporterna blir dyra. Trängsel på järnvägen gör att flexibiliteten minskar, vilket påverkar hela den logistiska kedjan. Höga terminalkostnader, vid omlastning av gods.  
 
Varför är det en fördel om mer gods transporteras på järnväg än väg?  
Om vi löser flaskhalsar och kapacitetsproblem, så är järnvägen fördelaktigare, för att punktligheten är högre, den är effektivare och kan ta mer gods och för att den är grönare genom att inte släppa ut koldioxid. Den kan också snabbare anpassas till en växande godsmarknad.  

Har tidigare prognoser varit för positiva?
Den här rapporten är den första som räknar in flaskhals- och kapacitetsproblemen. De senaste årens utveckling med en växande marknad för vägtransporter, har inte heller funnits med i tidigare prognoser.  

Vilka investeringar måste göras för att Fehmarn Bält-förbindelsen ska kunna bli en gamechanger?  
Øresundsbrons landanläggningar på svenska sidan, fyrspår Lund-Hässleholm, fyrspår hela vägen till Stockholm. I Danmark kan det handla om en ny omlastningsterminal någonstans mellan Rödby och Köpenhamn).  

Anna Engblom
Chief Operating Officer, Senior Advisor Infrastructure