Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet

TASK FORCE OCH DANSK-SVENSK JOBBMÄSSA PÅ SAMMA DAG

tors, 03/31/2022 - 15:14
Den 20 april håller vi både vårt halvårsvisa möte Task Force i Greater Copenhagen, med deltagande av de svenska och danska ministrarna Anna Hallberg och Flemming Møller Mortensen, samt håller Greater Copenhagen årets andra dansk-svenska arbetsmarknadsmässa. Jobbmässan hålls i Malmö och riktar sig till hotell- och restaurangbranschen och arrangeras tillsammans med Københavns Kommune, Københavns Erhvervshus, Malmö stad, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) och Arbetsförmedlingen.

Det är ingen tillfällighet att både Task Force möte och jobbmässan äger rum på samma dag, eftersom ministrarna och de andra mötesdeltagarna besöker de danska företagen och de svenska arbetssökande innan mötet inleds.

Själva Task Force mötet har till syfte att hitta lösningar på de skatteproblem som finns i metropolregionen och att skapa ett starkare samarbete mellan Danmark och Sverige. Syftet är att få i gång ett gemensamt initiativ till att återuppta det regionala dansk-svenska samarbetet efter Corona som bland annat ska kunna säkra att gränsen mellan länderna förblir öppen – även i kristider.

STÄRKA DEN DANSK-SVENSKA ARBETSMARKNADEN GENOM KONKRETA FÖRENKLINGAR AV ÖRESUNDSAVTALET.

Greater Copenhagen rekommenderar fyra konkreta lösningar:

FRÅN TREMÅNADERSREGELN TILL ÅRSREGELN


PROBLEM:  
Tremånadersregeln orsakar problem med att rapportera skattedagar för gränspendlare som arbetar deltid hemifrån. Detta eftersom gränspendlare kan avgöra i vilket land de är skyldiga att betala skatt under en viss månad först när de tre månaderna har gått och de kan då se om de har uppfyllt kravet att minst 50 procent av arbetstiden måste utföras i arbetslandet.  

LÖSNING

I stället för en tremånadersperiod, som också kan löpa över ett årsskifte, bör bestämmelsen baseras på beskattningsåret. Om arbetet påbörjas i det andra landet under ett skatteår, ska skatten tas ut från och med dagen innan anställningen påbörjas till och med skatteårets slut.

FÖRSKOTTSKATT
 

PROBLEM:    
Från och med den 1 januari 2021 måste utländska arbetsgivare, inklusive danska företag som har anställda från Sverige som helt eller delvis arbetar hemifrån, registrera sig och betala svensk förskottskatt på den del av de anställdas arbete som utförs i Sverige.    

LÖSNING:

Förskottskatt måste rapporteras och betalas i anställningslandet. Detta är en förutsättning för att man ska vara intresserad av att anställa människor på andra sidan Öresund. Arbetsgivarna ska inte behöva hantera två länders skattelagstiftnings med olika tidpunkter för beskattning, olika regler för rapportering av förskottskatt, olika skattevärden för varor osv.


PENSIONSSYSTEM
 

PROBLEM:    :
Bestämmelserna i Öresundsavtalet syftar endast till ömsesidigt erkännande i arbetslandet av avgifter till pensionssystem i bosättningslandet, utan att ta hänsyn till ömsesidig erkännande i bosättningslandet av pensionssystemet i arbetslandet. Så länge en privatanställd beskattas enbart i arbetsgivarlandet är detta inget problem, men om den anställde inte uppfyller kraven under en viss tid kan det finnas en verklig risk för dubbelbeskattning av pensionsavgifter med tiden.    

LÖSNING:

I skattehänseende måste Danmark och Sverige ömsesidigt erkänna pensionsavgifter i det andra landet, oavsett om det är i bosättningslandet eller i anställningslandet, inom de gränser som gäller i det land där pensionssystemet är etablerat. Danmark och Sverige kommer att åta sig att ”källandet” (dvs. det land där pensionssystemet är etablerat) kommer att beskatta pensionsutbetalningarna när det andra landet har beviljat avdrag, så att det inte uppstår någon risk för ”dubbel icke-beskattning”.


OLIKA REGLER FÖR OFFENTLIGT ANSTÄLLDA OCH PRIVATANSTÄLLDA


PROBLEM:   
Öresundsavtalet har sitt ursprung i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet och gäller endast privata gränspendlare. För gränspendlare inom den offentliga sektorn finns det fortfarande flera utmaningar, t.ex. måste enskilda arbetsdagar beskattas i det land där den anställde inom den offentliga sektorn befinner sig fysiskt under dagen.  

LÖSNING
Offentligt- och privatanställda bör omfattas av samma regler.

Förutom Anna Hallberg och Flemming Møller Mortensen kommer Sophie Hæstorp Andersen (S), ordförande för Greater Copenhagen och Köpenhamns borgmästare, Carl Johan Sonesson (M), vice ordförande för Greater Copenhagen och ordförande för Region Skåne, samt representanter från ledningen för Dansk Industri, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Öresundsbron och de danska och svenska ambassadörerna från Stockholm respektive Köpenhamn delta.

JOBBMÄSSAN HÅLLS FRÅN 11–16 I MALMÖMÄSSAN OCH ÄR ÖPPEN FÖR ANMÄLAN VIA ARBETSFÖRMEDLINGEN I MALMÖ.